ࡱ> WYV R=bjbj))2JCAgCAg %8P$%tt"V%X%X%X%X%X%X%$(E+h|%!|%4% V% V% gI` B%%0% +. +.$ |%|%%.b F: _lς0We|ߘzNNf~R ,{Nz ;`R ,{Nag _lς|lFUTNf^:WN N{y_lς^:W bb0We|ߘzNNfv~~NR0:NOzNNf;mRz)RۏL yr6R[dkNf~R0 ,{Nag 0We|ߘzNNf;mRǑSs:W5uP[zNTQ N5uP[zNvNfe_ TeۏL S_glQJT-NfnxYXbebVSeǑ-N:WepNVSSe[ N N T \O:NT T~{NvwQSO`Q0N'0Wp:NVSeYXbX[|USMO[EX[P^p SNfnUS VSewQSO#|ߘQ^0FURYtI{]\O v^bbv^#N0SRzNNfvpNe:N Ta 0_lς0We|ߘzNNf~R 0hQ萅Q[ ?ab TSRvVQwQ g|ߘ~%DNbkef ɉ~b:WQy^ gN]\ONXTvc[0Nf'YSQybk8Tp0Sb5u݋T'YXUT0 ,{ASmQag Nf;mR_{ cgq_lς^:Wnx[vNfe_0Nf z^ۏL0 ,{ASNag ybkv`a2NNfN T V X ˱|ccccIc00h6~h6~B*CJ KHOJPJQJ\aJ ph3hPvhdB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph0hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0hhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph6h\ssh(s5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h\sshz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ ph3h\ssh5B*CJ KHOJPJQJ\aJ ph3hhdB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph $(>@dfx̳kT:!:T0hhv)B*CJ KHOJPJQJ\aJ ph3hhv)B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph-hv)B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph*h6~B*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0hh,,B*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0hhB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0h6~hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph3h6~h6~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph x@B\lʹ̈́nU<0hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0hv)hz5B*CJ KHOJPJQJaJ ph*hv)B*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0hhYeB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph-hv)B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph0hhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph3hhB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph0hh,,B*CJ KHOJPJQJ\aJ ph lnr|~>@B~崛hN50hPvh,,B*CJ KHOJPJQJ\aJ ph3hmhm5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hmhz5B*CJ KHOJPJQJaJ ph3hPvhZ7B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph0hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph3hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph-h-B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3hPvhLB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph 6DdfjxDδΝeLLL6*hmB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph6h6~h5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph6h6~h-5B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph-hB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3hPvh{gB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3hPvhH6B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph-hmB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph D~J22223J3~335"788@9999b:;$a$gd6Z$a$gdm$a$gdzgdzʹlX?&0hhp~B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hh0JB*CJ OJPJQJaJ o(ph&hB*CJ OJPJQJaJ o(ph,hhdB*CJ OJPJQJaJ o(ph,hhB*CJ OJPJQJaJ o(ph3hhB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph0hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph3hmhm5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hmhz5B*CJ KHOJPJQJaJ ph .8:PRHLdhvzѿy_C_C_6h6~h05B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h6~hz5B*CJ KHOJPJQJ\aJ ph'hPvhzCJ KHOJPJQJ\aJ 0hPvh ~B*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph#hPvhCJ OJPJQJaJ o(0hPvhp~B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph*h6~B*CJ KHOJPJQJaJ o(phz~22J222222222δβΘhR83hPvhmB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph*hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph-hB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph0hPvh.;hB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph3hPvh`B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(phU3hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph0hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0h0hzB*CJ KHOJPJQJ\aJ phNzNbNpeϑ]0RNOёpeϑv NSQǏNOёpeϑSRzN0 ,{NAS Nag zpNNN~^N N_dV0zpNN(WeN^NT (WMRNNMOv^NꁨR1YHe0 ,{NASVag T T|~nx[bNKNewuHe0Q~{ 00We|ߘzNNfT T 00 ,{mQz NrRT~{ ,{NASNag pNVSSe^%NmN0RVSes:W6ev^vň0,g!kzNNfv|ߘ(ϑ NlQJT-N(ϑ[el:NQ0S'peϑNT T:NOncYS'peϑ\NT Tpeϑ NN^[ gpeϑS' NrReNVSeϑahV:NWQ0NrR~_geVSe9hncV[ gsQ?eV{ĉ[_wQXk0NrRgQpNeY g_ (Wĉ[vT T0RgeT1*N]\OeQ_{T_lς^:WfNbcQ0YpNe*gcQ_ (Wĉ[vT T0Rge3*N]\OeT_lς^:WN*g6e0R 06enxUS 0 Ɖ:NT TNrR[k _lς^:WNVSe~n'>k0 ,{ NASag pNVSSeQsFUR~~ 1uSeOSFU㉳Q0OSFU Nb_{(WT T0RgeMReQfNb3u_lς^:W0~OSFUb㉾bNav ~{OSFU OSfN0 NbNav SǏ-NVVE~Nm8fNYXTO|ߘLNNN-N_N㉳Q0 ,{ NASNag _lς^:W cT TbN;`ёvkOS_glQJT-Nĉ[vkO R+RTpNVSSe6eSNfKb~90NfKb~9NpNeNvNfOё-Ncbd YO>k؏0 ,{ NASNag pNeNvOёOё4~pe(WS_glQJT-Nlf T TbNT cbdv^vNfKb~9TShQlZP'>k0l gbNv pNeQwQ>k3u؏Oё0 ,{ NAS Nag VSeS'T _lς^:WQk{T TTSe~{rv 06enxUS 0 cgqS_glQJTBlYt'>kTOёN[0 ,{Nz ݏ~YZ ,{ NASVag NfbNT SRNfvpNeNh5eQ N~{T TvƉ:NpNeݏ~ T T~bk _lς^:W#\pNeNve\~OёTNfOёR+RRb~VSeT_lς^:W0 ,{ NASNag pNe N(Wĉ[vgPQ\'>kGl_lς^:Wc[^7bv Ɖ:NpNeݏ~ T T~bk0_lς^:W#\pNeNve\~OёTNfOёR+RRb~VSeT_lς^:W0 ,{ NASmQag VSe*g cT Tĉ[ve0Ty0peϑN' Ɖ:NVSeݏ~ T T~bk0_lς^:W#:NSe~n]e\~R'>k cgqVSe[Eݏ~peϑ NVSeOё-Ncbdv^ve\~OёTNfOёRb~pNeT_lς^:W0 ,{ NASNag _lς^:W*g(Wĉ[eQTVSebN'>kv 1u_lς^:W cL)RsTVSe/eN*g/eN'>kv7>k)Ro`0 ,{kQz D R ,{ NASkQag _lς^:W#vcwT TvgbL OSYtFURI{0YG*g=\N[ 1u_lς^:W#T|w gsQOSFUYt0 ,{ NAS]Nag ,gNf~R(uN_lς^:W~~v0We|ߘzNNf0 ,{VASag ,gNf~R1u_lς^:W#ʑ0   PAGE PAGE 7 223J3l3n3r3z3~33333334 444445ʹiiO8O-h;]B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h;]h;]B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3hPvh#.B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph-h6~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3hPvh/WB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph0hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph3hmhm5B*CJ KHOJPJQJaJ o(ph0hmhz5B*CJ KHOJPJQJaJ ph56"78868R8Z8^8l8|888888"9>9@9999ʹkQ7k3hPvh'B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3h6~h6~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph-h6~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph0hPvhjB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0hpuh IhB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0hpuhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph3hpuh;]B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph0hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph99999:b:;;<<<><P<<<<<<=*=,=.=4=@=ѸѸmS3hPvhF LB*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph-hW](B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3hPvhp~B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph3hPvh#.B*CJ KHOJPJQJ\aJ o(ph0hPvhzB*CJ KHOJPJQJ\aJ ph0hmhz5B*CJ KHOJPJQJaJ ph*hm5B*CJ KHOJPJQJaJ ph;;<<><P<<=*=,=.=B=F=H=L=N=R=T=X=Z=l=n=p====h]h &`#$gdX/ $@ WD`@ a$gdj)$a$gd6Zgdz@=B=D=F=H=J=L=N=P=R=T=V=X=Z=\=h=j=l=n=p=r=~=========Ѽh:o0JmHnHuh h 0Jjh 0JUh=4jh=4U0hPvhzB*CJKHOJPJQJ\aJph=== $@ WD`@ a$gdj)0182P. A!"#$%S ԁ;AlK@y^i[Cԁ;AlK@y^ԁ;AlK@y^i[Cԁ;AlK@y^i[Cԁ;AlK@y^ԁ;AlK@y^i[Cԁ;AlK@y^i[Ci[Cԁ;AlK@y^ԁ;AlK@y^ԁ;AlK@y^i[Cԁ;AlK@y^ԁ;AlK@y^i[Ci[Ci[Ci[Ci[Cԁ;AlK@y^i[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Ci[Cԁ;AlK@y^x2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666PJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A`$ ؞k=W[SOFiF nfh*B*ph.". .;yblFhe,gCJaJX2X 5&char$d1$a$ CJKHOJPJQJ^JaJtH ZBZ =Yu w'$ 9r &dG$Pa$CJaJmHsHtH2/Q2 =Yu w Char CJKHaJ6oa6 J2NormalCharacterPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VCݓvUA 6F͌n|QsAX\ >8O( b\'X77?ڐ!@5?2XY}XFKp GH%Vވ b׫|G_9Ѣ`(B-)( b"{G|07`]PEB_?1r!?S`m-ʥV_\ĵJNS.j4Cw\+ZxC筲/-xkP//z֯A)_BJP5f CFr]]*Q Yv)CeCP@$=9I!_vHB%(fV va ߒ602- "O9IdͿ Z}r'=ySZ%{W<wo~ omͩv{_8}:oq3]ac.`/& 1%@)+-Z ȁcۏ9T" X;adwuƝ^lnmM]\('PbKe#bc{lcwK 6qKzV6B$L\!ޖov{uF]n# ]L-7Bc".$C΄M\KHt)Z,Kf~APܜaߥFrIF.;1dFą84(twk>VϮšQw[Yۙ!®R#nq̎8R{ccާuX>IlcWbFv fNall \ᙠ8B|=V>LI}:^ DVSn<<s< /,ݔyoZ"-XETsbc~h0pd<F7qsGqǭتUtՒfn~i0> LDCY,XW#HGe lܸd|0duޑChϐPڑw>ufІE%=qvQ90`ǙȰR@x pf]6H:EuvVd^(gpL%Ste5@(ً0$$E$} Ns;{/,,+P-jYTk~" q0TPϢ>#̙V=ˀ<ݥvH[$tIhO-xj<4.<= mR+Q.5qͯ!e(C82Q#W.Dxҗ<}/SY.d0u.:i5ܣ$jYhkV\[򡑃A!K3Ɗtz >λZ`%N88zt"Hr8 ^So YsiZvwQ:uDM;YS.}jd{jSnuҮ{Q4iU5U̲0ks\7X\ 5i/Z77'd]u j1bXU͞ڽc3IU2S;緬G8:?g-, gs~unfC(MrT Jxi D=deCn PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Rtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 8J $$$'fz xlz259@== !#;== "$ '!!@ @H 0( 0( B S ?1WZ[]BJKmnqswx{|ade|DGHd~!$.1?CD35@D {$JOP_psz "Wj; < _ `   # ' L Q [ ^ k + 0 |  ! " ' ( Z [ ` MSORRU_mG I 3333333333!. " --55i} !''``aahhnoyyZ k n n  i t P; 2#" |(BqL6ZHv0{( 8esvMLf/, X@sz1: p 1!#*B#$d#\w#M$A%5& -&B&W](,)j)*,,a),,,#.5.R.y.^C/0f01'1'=1J2}S5X~5Z7^:.;j;=D=.>>)X>m>#S?-AZA",BvC[yZ[t]m8_&`ia ac3+d5XeOf{gg.;h Ihi{ijC/j ;k:o#@o'noqpGOq\sswsht\zi{,{*|x|~P} ~6~p~E%0z*y;S=4H6brptpu_R"saR2i[s 73'D,w#A.9)-;^km :OZ\7(J.+(sX8v)O!+C4R_!G@{#XmZ4^^htGx\ e#yqp)vQ'9oq*{=Ynh&)TX<vk e,&dd|C`YeBy@kf< LV;]FRTBWeuX/\~U=9khq87 uO0p$Pv&JsOV)s0{g~@H/Wo'8l8=:L-r8(R @  2Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial-= |8N[;([SOSimSun7. [ @VerdanaA4 N[_GB2312N[U Times New Roman [SO9,|8I{~ Light?|8I{~DengXianA$BCambria Math hKgG f  !-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2 Y 3qHX?L-2! xx\U _lς|lFUTNf^:W 00We\zN.UNf~R 0lsjNTKO1[~1|i73_W Z i 0@ P`p   0 @P` p  i Z'`IZ' Oh+'0 $ D P \ ht|4ƷгطС󾺼۽ϸlsjNormalNTKO6Microsoft Office Word@d@i@6Mw@8 ՜.+,0 X`t| Microsoft  !"#$%'()*+,-/0123456789:;<=>?@ABCDEGHIJKLMOPQRSTUXRoot Entry FsIZData &1Table..WordDocument2JSummaryInformation(FDocumentSummaryInformation8NCompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q